Search

Practice Fire Drill


Today we had a practice fire drill

Today we had a practice fire drill. Conducting regular fire drills will teach the students what to do should a real fire occur. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโรงเรียนนานาชาติ เซาท์เทิร์น หาดใหญ่ – วันนี้เรามีการฝึกอพยพหนีไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความปลอดภัยของโรงเรียนการฝึกซ้อมจะทำให้นักเรียนมีความรู้และความมั่นใจในการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุ.