top of page

What kind of adult do you envision your child becoming?


-เราอยากเห็นลูกโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหน?-


เราก็เลือกโรงเรียนแบบนั้นให้ลูก โรงเรียน...ไม่ได้มีหน้าที่ให้แค่ความรู้ในทักษะวิชาการ เพราะทุกๆ การแสดงออกของครู แนวความคิด หลักสูตร คำพูด คำแนะนำ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรม บทสนทนาระหว่างกัน ระหว่างเพื่อน ระหว่างครูกับนักเรียน ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ล้วนกลายเป็นความทรงจำ ภาพจำ ทุกข้อมูลถูกบันทึกไว้ในสมองของเด็กได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่มีพัฒนาการจากพฤติกรรมเลียนแบบ จำ ฟัง สนใจ กับสิ่งรอบตัวใหม่ๆ จากครู เพื่อน สิ่งแวดล้อม เราอยากให้ลูกอยู่ในสังคมแบบไหน? เราก็เลือกโรงเรียนที่มีแนวความคิดในทิศทางเดียวกัน

ความสำเร็จของ SIH...จึงไม่ใช่เพียงรางวัลทางวิชาการ แต่ความสำเร็จ...อยู่ในพฤติกรรม พัฒนาการเติบโตของเด็กๆ ทุกคน ที่ควรให้ความใส่ใจ เท่าเทียมกัน เพราะทักษะความสามารถของเด็กทุกคน ล้วนมีอยู่แล้วในตัว อยู่ที่ความสามารถของโรงเรียนแล้วล่ะว่า...จะทำให้พ่อแม่เห็น และทำให้ตัวเขารับรู้ศักยภาพของตัวเอง และภูมิใจในตัวเองได้หรือไม่?

“ความเอื้ออาทร” เป็นทักษะชีวิต ที่ไม่ได้สอนกันได้ง่ายๆ เพราะการปลูกฝัง คือการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ท่องจากตำรา การแสดงออก ต้องออกมาจากความรู้สึก อย่างเป็นธรรมชาติ ภาพเหล่านี้...คือความสำเร็จของโรงเรียน ยิ่งกว่าถ้วยรางวัลใดๆ เพราะในความเป็นจริงแล้ว...ความสุขของพ่อแม่ ก็แค่อยากเห็นลูกได้อยู่ในสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้ออาทรต่อกัน และการจะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้...ก็ต้องทำให้เขาเห็น รู้สึก และลงมือทำได้อย่างเห็นเป็นเรื่องปกติ ทำด้วยจิตสำนึกโดยธรรมชาติ เริ่มที่เรา...ส่งต่อไปยังเขา เราอยากเห็นลูกโตไปอยู่ในสังคมแบบไหน? ก็คงต้องเริ่มจาก...การปลูกฝังให้ลูกเป็นคนแบบนั้น!

What kind of adult do you envision your child becoming?

As parents, we often contemplate the type of adult we hope our children will grow up to be. This consideration guides our choice of school for them, as education extends beyond mere academics. The school environment plays a significant role in shaping their behavior, mindset, actions, words and interactions, including those with teachers and peers. The curriculum and overall atmosphere of the school leave a lasting impression on their young minds. Children, especially, absorb and imitate the behaviors of those around them. Therefore, we carefully select a school that aligns with our desired values.

The success of SIH School should not be measured solely by academic achievements, but also by the personal growth and conduct of all its students. Each student deserves equal attention and recognition, as their unique abilities and skills are already inherent within them. The school should empower parents to recognise and appreciate their children's individual potential, fostering a sense of pride within themselves.

Teaching "generosity" as a life skill goes beyond textbook lessons; it requires setting an example through genuine actions and emotions. The true success of a school lies in cultivating this virtue. It holds more value than any trophy, as witnessing our children live harmoniously, caring for one another, brings immense joy to parents. To foster such an environment, children must observe, feel, and naturally engage in compassionate behaviors. This process begins with us, as parents and extends to their own actions. Ultimately, we must ask ourselves, what kind of society do we want our children to grow up in? Instilling these values in them is the first step toward creating that ideal world.

...........................................................................................................Visit our school campus at 789 Rajuthit Road Hatyai Songkhla

Contact Number: 074 252111.

Email: info@southerninter.ac.th


0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page