top of page

บรรยายพิเศษ โดย: อาจารย์วรรณสาร วรกิจ ผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนนานาชาติฯ

Please be invited to attend an information sharing regarding the requirements for International School students getting to universities. Guest Speaker: Mr. Wannasarn Worakit from Office of National Education Standards and Quality Assessments Date and Time: Friday, 23rd June From 1.00 pm to 2.30 pm. Venue: Auditorium 6th floor, Southern International School Hatyai โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่มีความยินดีขอเรียนเชิญผู้ปกครองและท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย: อาจารย์วรรณสาร วรกิจ ผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนานาชาติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ: “ระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการกับแนวทางการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ” วันศูกร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page